ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

juan1 (จู้อิน ㄐㄩㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ juān