ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ju4 (จู้อิน ㄐㄩˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ