ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ju2 (จู้อิน ㄐㄩˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ