ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ju1 (จู้อิน ㄐㄩ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ