ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

juè (จู้อิน ㄐㄩㄝˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣨢
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𥈾
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ