ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiong3 (จู้อิน ㄐㄩㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiǒng