ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiong1 (จู้อิน ㄐㄩㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiōng