ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jing4 (จู้อิน ㄐㄧㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jìng