ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

jing1 (จู้อิน ㄐㄧㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ jīng