ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jing1 (จู้อิน ㄐㄧㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jīng