ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jie1 (จู้อิน ㄐㄧㄝ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiē