ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiao2 (จู้อิน ㄐㄧㄠˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiáo