ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiang1 (จู้อิน ㄐㄧㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiāng