ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jian4 (จู้อิน ㄐㄧㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiàn