ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jian1 (จู้อิน ㄐㄧㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ jiān