ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

jiáo (จู้อิน ㄐㄧㄠˊ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ