ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hui (จู้อิน ˙ㄏㄨㄟ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣌭
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  6. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ huī.
  7. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ huí.
  8. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ huǐ.
  9. การสะกดแบบไม่มาตรฐานของ huì.