ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huang4 (จู้อิน ㄏㄨㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huàng