ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huang3 (จู้อิน ㄏㄨㄤˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huǎng