ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huang2 (จู้อิน ㄏㄨㄤˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huáng