ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

huan4 (จู้อิน ㄏㄨㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huàn