ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hua4 (จู้อิน ㄏㄨㄚˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ huà