ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

hang1 (จู้อิน ㄏㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ hāng