ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guo2 (จู้อิน ㄍㄨㄛˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guó