ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gun3 (จู้อิน ㄍㄨㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gǔn