ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gui4 (จู้อิน ㄍㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guì