ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gui1 (จู้อิน ㄍㄨㄟ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guī