ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guang4 (จู้อิน ㄍㄨㄤˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guàng