ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

guan4 (จู้อิน ㄍㄨㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ guàn