ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guan4 (จู้อิน ㄍㄨㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guàn