ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

guai3 (จู้อิน ㄍㄨㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ guǎi