ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gu4 (จู้อิน ㄍㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ