ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gu3 (จู้อิน ㄍㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ