ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gu1 (จู้อิน ㄍㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ