ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gou1 (จู้อิน ㄍㄡ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gōu