ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gou1 (จู้อิน ㄍㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gōu