ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gong3 (จู้อิน ㄍㄨㄥˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gǒng