ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gong1 (จู้อิน ㄍㄨㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gōng