ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gen3 (จู้อิน ㄍㄣˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gěn