ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ge2 (จู้อิน ㄍㄜˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ