ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ge1 (จู้อิน ㄍㄜ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ