ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gao3 (จู้อิน ㄍㄠˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gǎo