ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gao1 (จู้อิน ㄍㄠ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gāo