ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gao1 (จู้อิน ㄍㄠ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gāo