ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gang1 (จู้อิน ㄍㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gāng