ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gang1 (จู้อิน ㄍㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gāng