ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gan1 (จู้อิน ㄍㄢ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gān