ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gai3 (จู้อิน ㄍㄞˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gǎi