ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gai3 (จู้อิน ㄍㄞˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gǎi