ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gai1 (จู้อิน ㄍㄞ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gāi