ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ga2 (จู้อิน ㄍㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ