ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

ga1 (จู้อิน ㄍㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ