ภาษาอังกฤษแก้ไข

frequency (ฟรีเควะนสี)

คำนามแก้ไข

  1. ความถี่