ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

feng2 (จู้อิน ㄈㄥˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ féng