ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

feng1 (จู้อิน ㄈㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fēng