ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fang1 (จู้อิน ㄈㄤ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fāng